Αρχική σελίδα / Οι πολιτικές μας

Η White Apple Company παρέχει ζωντανές διαδικτυακές υπηρεσίες διδασκαλίας αγγλικής γλώσσας στους πελάτες της. Η εταιρεία White Apple εφεξής καλούμενη η Εταιρεία, θα δεσμευτεί με σύμβαση για τη διεξαγωγή διαδικτυακών μαθημάτων αγγλικών σε μεμονωμένους και εταιρικούς πελάτες (εφεξής - τον Πελάτη) όπως περιγράφεται στο www.thewhiteapple.com

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ

Οι ορισμοί αντιμετωπίζονται σύμφωνα με τη φύση τους και το περιεχόμενο της παρούσας Σύμβασης. Παρακάτω είναι μια λίστα με αυτούς τους ορισμούς:

1.1. Υπηρεσίες: Διαδικτυακά μαθήματα γλώσσας μέσω Διαδικτύου

1.2. Μαθήματα: Η διάρκεια ενός τυπικού μαθήματος είναι 25 λεπτά, ένα διπλό μάθημα είναι 50 λεπτά, ένα τριπλό μάθημα είναι 75 λεπτά. Η διάρκεια του μαθήματος εξαρτάται από τις απαιτήσεις του Πελάτη

ΑΠΟΔΟΧΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

2.1. Το κείμενο της παρούσας Σύμβασης είναι ανοιχτή δημόσια προσφορά

2.2. Η αποδοχή από τον Πελάτη της παρούσας Σύμβασης σημαίνει ότι έχει συμφωνήσει πλήρως με όλους τους όρους της παρούσας Σύμβασης

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

3.1. Η Σύμβαση δεν απαιτεί απαραίτητα την υπογραφή και τη σφραγίδα των Μερών, διατηρώντας παράλληλα την πλήρη ισχύ και την ισχύ

ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ

4.1. Σύμφωνα με τους όρους της παρούσας σύμβασης, η Εταιρεία συμφωνεί να παρέχει υπηρεσίες στον Πελάτη με τη μορφή διαδικτυακών μαθημάτων γλώσσας με τον Πελάτη μέσω Διαδικτύου και χρησιμοποιώντας διάφορες πλατφόρμες εικονικής τάξης

4.2. Η μεθοδολογία και η μορφή των διαδικτυακών μαθημάτων καθορίζονται από την Εταιρεία, λαμβάνοντας υπόψη τις πληροφορίες που παρέχονται από τον Πελάτη πριν και κατά τη διάρκεια των μαθημάτων

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ

Η Εταιρεία υποχρεούται:

5.1. Παροχή υπηρεσιών που καθορίζονται στην παράγραφο 4.1. της παρούσας σύμβασης στον Πελάτη κανονικά, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Σύμβασης

5.2. Να μην αποκαλύπτει εμπιστευτικές πληροφορίες και δεδομένα που παρέχονται από τον Πελάτη σε σχέση με την εκτέλεση της παρούσας Σύμβασης

Η Εταιρεία έχει το δικαίωμα:

5.3. Για την εκτέλεση της παρούσας Σύμβασης, φέρτε επαγγελματίες πλήρως καταρτισμένους στους τομείς γνώσεων που απαιτούνται για την επιτυχή υλοποίηση των υπηρεσιών

5.4. Απαιτήστε πλήρη προπληρωμή από τον Πελάτη για τις Υπηρεσίες σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Σύμβασης

5.4.1. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να παρακολουθεί και να καταγράφει βίντεο/ηχητικά τα μαθήματα για σκοπούς εκπαίδευσης και μάρκετινγκ. Εάν οι Πελάτες δεν επιθυμούν να πραγματοποιηθεί τέτοια εγγραφή, θα πρέπει να ενημερώσουν αμέσως την Εταιρεία στέλνοντας email στη διεύθυνση [προστασία μέσω email]

Ο Πελάτης υποχρεούται:

5.5. Να καταβάλει στην Εταιρεία το κόστος των Υπηρεσιών με τον τρόπο και εντός των προθεσμιών που ορίζονται από τους Όρους και τις Προϋποθέσεις της παρούσας Σύμβασης

5.6. Να παρέχει στην Εταιρεία όλες τις πληροφορίες και τα δεδομένα που είναι απαραίτητα για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών της βάσει της παρούσας Σύμβασης

5.7. Να μην αποκαλύπτει εμπιστευτικές πληροφορίες και άλλα δεδομένα που παρέχονται από την Εταιρεία σε σχέση με την εκτέλεση της παρούσας Σύμβασης

Ο Πελάτης έχει το δικαίωμα:

5.8. Απαιτήστε από την Εταιρεία να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της βάσει της παρούσας Σύμβασης έγκαιρα και με τη σωστή ποιότητα

5.9. Άρνηση συμμόρφωσης με τους όρους της παρούσας Σύμβασης σε περίπτωση που η Εταιρεία δεν έχει ξεκινήσει την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από την παρούσα Σύμβαση

ΟΡΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΟΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

6.1. Η Εταιρεία πραγματοποιεί διαδικτυακά μαθήματα σύμφωνα με χρονοδιάγραμμα που επιβεβαιώνεται από τον Πελάτη

6.2. Ο Πελάτης έχει το δικαίωμα να προγραμματίσει εκ νέου το κανονικό του μάθημα ένας προς έναν για άλλη φορά, αλλά υποχρεούται να ενημερώσει την Εταιρεία με email 24 ώρες πριν από το προγραμματισμένο μάθημα. Σε αυτή την περίπτωση το μάθημα θεωρείται αναβληθέν. Καθυστερημένες ακυρώσεις όπου υπάρχει ειδοποίηση λιγότερο από 24 ώρες, χρεώνονται με ένα πλήρες κόστος μαθήματος.

6.3. Εάν ο Πελάτης δεν συνδεθεί στο προγραμματισμένο μάθημά του, ο δάσκαλος θα παραμείνει συνδεδεμένος και για τα επόμενα 10 λεπτά θα προσπαθήσει να επικοινωνήσει με τον Πελάτη μέσω email ή WhatsApp. Εάν ο Πελάτης εξακολουθεί να μην είναι διαθέσιμος, το μάθημα θεωρείται ως μη εμφάνιση/χαμένο με έξοδα του Πελάτη.

6.4. Εάν εντός 10 λεπτών από την ώρα έναρξης του μαθήματος ο Πελάτης δεν λάβει κλήση από τον καθηγητή, πρέπει να επικοινωνήσει αμέσως με την Εταιρεία στο [προστασία μέσω email]

6.5 Όροι και προϋποθέσεις ομαδικών τάξεων:

~ Για να ακυρώσετε ένα μάθημα, ο Πελάτης πρέπει να παράσχει στον καθηγητή γραπτή προειδοποίηση δύο ημερών

~ Τα τέλη ομαδικών μαθημάτων δεν επιστρέφονται, αλλά η προπληρωμή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για άλλα ομαδικά μαθήματα για κράτηση εντός ενός μήνα, με χρέωση 160.00 GBP εάν απομένουν λιγότερα από 10 μαθήματα και 280.00 GBP για 10+ μαθήματα.

6.6 Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για τεχνικές δυσκολίες ή απώλεια σύνδεσης από την πλευρά του Πελάτη.

ΑΠΑΙΤΉΣΕΙΣ ΣΥΣΤΉΜΑΤΟΣ

7.1. Όλα τα μαθήματα γίνονται στο Zoom. Οι πελάτες μπορούν να ελέγξουν τις απαιτήσεις συστήματος Zoom στη διεύθυνση www.zoom.us

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ

8.1. Το κόστος των υπηρεσιών και οι τρόποι πληρωμής δημοσιεύονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση www.thewhiteapple.com

8.2. Οι Υπηρεσίες πληρωμών βάσει της παρούσας Σύμβασης θα πραγματοποιούνται βάσει πλήρους προπληρωμής και σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση, τουλάχιστον 2 εργάσιμες ημέρες πριν από ένα προγραμματισμένο μάθημα για μαθήματα ένα προς ένα και 3 εβδομάδες για ομαδικά μαθήματα.

8.3. Τα τέλη μαθημάτων ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με την κατάσταση της αγοράς και δημοσιεύονται στον ιστότοπο της Εταιρείας. Η Εταιρεία δεν μπορεί να αλλάξει το κόστος των αγορασμένων Υπηρεσιών για έναν συγκεκριμένο Πελάτη εάν έχει ήδη αποδεχτεί τους όρους της παρούσας Σύμβασης και έχει κάνει μια οδηγία πληρωμής σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση

8.4. Η στιγμή της πληρωμής είναι η παραλαβή των κεφαλαίων από την Εταιρεία

8.5. Ο Πελάτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ακρίβεια των πληρωμών που έγιναν

8.6. Οι τραπεζικές χρεώσεις για τη μεταφορά κεφαλαίων καλύπτονται από τον Πελάτη

8.7. Τα τέλη για μαθήματα που έχει ήδη παρακολουθήσει ο Πελάτης, σύμφωνα με το ημερολόγιο μαθημάτων, δεν επιστρέφονται. Ο Πελάτης έχει το δικαίωμα να διακόψει τα μεμονωμένα μαθήματα ανά πάσα στιγμή και να ζητήσει την επιστροφή της υπόλοιπης προπληρωμής επικοινωνώντας με την Εξυπηρέτηση Πελατών της Εταιρείας στο [προστασία μέσω email] (βλ. σελ. 9.1.)

ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ

9.1. Ο Πελάτης μπορεί να ακυρώσει το ατομικό (ένα προς έναν) μάθημα ανά πάσα στιγμή. Τα χρήματα για τυχόν αχρησιμοποίητα μαθήματα στο προπληρωμένο μάθημα μπορούν να επιστραφούν κατόπιν γραπτού αιτήματος του Πελάτη που υποβάλλεται μέσω email [προστασία μέσω email] εντός ενός μηνός από την ώρα του τελευταίου μαθήματος που παρακολούθησαν, μείον τα έξοδα διαχείρισης 60.00 GBP εάν απομένουν λιγότερα από 20 μεμονωμένα μαθήματα και 90.00 GBP για 20+ μεμονωμένα μαθήματα. Οι επιστροφές χρημάτων διεκπεραιώνονται εντός 5 εργάσιμων ημερών, στον αρχικό τρόπο πληρωμής για κάρτες και συναλλαγές Paypal και μέσω Paypal εάν η αρχική πληρωμή έγινε μέσω τραπεζικού εμβάσματος.

ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ

10.1. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας (κατά την ερμηνεία που υιοθετήθηκε από την πρακτική του Διαιτητικού Δικαστηρίου του Εμπορικού Επιμελητηρίου) που αποκλείει ή εμποδίζει την υλοποίηση αυτού του στόχου της Συνθήκης, τα μέρη δεν έχουν αμοιβαίες αξιώσεις και κάθε μέρος αναλαμβάνει τον δικό του κίνδυνο και τις συνέπειες αυτών των περιστάσεων

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΝΑ

11.1. Διαφορές και διαφωνίες που ενδέχεται να προκύψουν σε σχέση με την παρούσα Σύμβαση θα διευθετούνται με διαπραγματεύσεις μεταξύ των Μερών της παρούσας Σύμβασης. Η Εταιρεία στοχεύει να παρέχει αποτελεσματική εξυπηρέτηση σε όλους τους Πελάτες και τους συνεργάτες στο Ηνωμένο Βασίλειο και στο εξωτερικό. Εάν δεν είστε ικανοποιημένοι με το επίπεδο υπηρεσιών που έχετε λάβει από την Εταιρεία, μπορείτε να επικοινωνήσετε [προστασία μέσω email]

11.2. Πώς να κάνετε ένα παράπονο: σχετικά με τα μαθήματα/την πρόοδό σας στο μάθημα, μιλήστε με τον δάσκαλό σας, εξηγήστε τις ανησυχίες σας και συζητήστε πιθανές λύσεις. Εάν δεν είστε ικανοποιημένοι με την επίλυση ή εάν το παράπονό σας σχετίζεται με πληρωμές, επικοινωνήστε [προστασία μέσω email]. Όλα τα παράπονα θα λάβουν απάντηση εντός 3 εργάσιμων ημερών.

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ

12.1. Μόλις ένας Πελάτης αναγνωρίσει τη φύση της αναπηρίας του, η Εταιρεία έχει την ευθύνη να του παρέχει εύλογες διευκολύνσεις, ώστε να έχει τη δυνατότητα να έχει επιτυχή πρόσβαση στην πορεία της επιλογής του.

Μετά από μια αρχική διαβούλευση με τον Διευθυντή της Εταιρείας, κατά την οποία ο Πελάτης έχει την ευκαιρία να συζητήσει τις συγκεκριμένες ανάγκες και απαιτήσεις του, δημιουργείται ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα εκμάθησης που περιλαμβάνει τυχόν αναγκαίες προσαρμογές για να επιτρέψει στον Πελάτη να αισθάνεται υποστήριξη και σίγουρος για την πρόσβαση στις υπηρεσίες της Εταιρείας και την ολοκλήρωση του διαδικτυακού μαθήματος γλώσσας.

Ειδικές διατάξεις για πελάτες με μαθησιακές δυσκολίες μπορεί να περιλαμβάνουν παράταση προθεσμιών, συνεργασία με τον Πελάτη για την υποστήριξή τους στην πρόσβαση σε βοηθητικό λογισμικό ή/και αντιστοίχιση του Πελάτη με δάσκαλο που έχει την απαιτούμενη γνώση και επίγνωση αυτής της ιδιαίτερης μαθησιακής δυσκολίας, καθώς και των διαθέσιμων πόρων για τη διευκόλυνση της προόδου και της ανάπτυξης του Πελάτη στο μάθημα. Το υλικό του μαθήματος μπορεί επίσης να σχεδιαστεί για να φιλοξενεί Πελάτες με μαθησιακές δυσκολίες, π.χ. προϊόντα λογισμικού που διαβάζουν το κείμενο δυνατά, για πελάτες με προβλήματα όρασης, αλλαγές στα γραφικά και στο σχεδιασμό του υλικού για να ταιριάζουν στις ανάγκες των δυσλεκτικών μαθητών κ.λπ.

Θα καταβληθούν όλες οι προσπάθειες και θα εξαντληθούν όλοι οι πόροι από την Εταιρεία προκειμένου να διασφαλιστεί ότι όλοι οι Πελάτες έχουν δίκαιες και ίσες ευκαιρίες πρόσβασης στις Υπηρεσίες της Εταιρείας, σαφή κατανόηση των όρων και προϋποθέσεων και αντιμετωπίζονται με τρόπο που δεν εισάγει διακρίσεις.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

13.1. Αυτή η Συνθήκη - μια προσφορά τίθεται σε ισχύ με την αποδοχή από τον Πελάτη και θα συνεχιστεί έως ότου τα μέρη εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους. Η ημερομηνία αποδοχής είναι η ημερομηνία πληρωμής από τον Πελάτη για τις Υπηρεσίες της Εταιρείας

13.2. Η παρούσα σύμβαση θα παραμείνει σε ισχύ σε περίπτωση αλλαγής στοιχείων των Μερών, αλλαγών στα συστατικά τους έγγραφα, συμπεριλαμβανομένης αλλά χωρίς περιορισμό αλλαγής του ιδιοκτήτη.

Σύμφωνα με τον Νόμο περί Προστασίας Δεδομένων του 1998, θα χρησιμοποιήσουμε μόνο τις πληροφορίες που συλλέγουμε για εσάς νόμιμα. Συλλέγουμε πληροφορίες σχετικά με εσάς για να μπορέσουμε να επεξεργαστούμε την παραγγελία σας αποτελεσματικά και να σας παραδώσουμε την υπηρεσία.

 

Απαιτήσεις συλλογής προσωπικών δεδομένων του πελάτη

Η Εταιρεία πρέπει να γνωρίζει τα βασικά Προσωπικά Δεδομένα του Πελάτη προκειμένου να του παρέχει υπηρεσίες σύμφωνα με τους Όρους και τις Προϋποθέσεις της Εταιρείας. Η Εταιρεία συλλέγει δεδομένα μόνο στο σημείο της κράτησης ζωντανών μαθημάτων γλώσσας στο Διαδίκτυο, αποδεχόμενη την εγγραφή των Πελατών για το ενημερωτικό δελτίο ή την υποβολή δοκιμαστικής τοποθέτησης στα Αγγλικά, όταν κρίνεται «απαραίτητο», κάτι που δεν απαιτείται για την προβολή του ιστότοπου της Εταιρείας.

Λαμβάνονται μόνο δεδομένα απαραίτητα για τους προαναφερθέντες σκοπούς και οι Πελάτες ενημερώνονται πλήρως για τους σκοπούς συλλογής τέτοιων δεδομένων. Οι πελάτες έχουν πάντα την επιλογή να ζητήσουν την αφαίρεση των προσωπικών τους δεδομένων από τα αρχεία μας στέλνοντας email στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων μας [προστασία μέσω email]

Τα δεδομένα που χρειάζεται να συλλέξει η Εταιρεία για επεξεργασία Demo Η φόρμα κράτησης μαθήματος περιλαμβάνει και περιορίζεται σε Ονοματεπώνυμο, Χώρα/Πόλη, Διεύθυνση Email, Ημερομηνία Γέννησης, Τηλέφωνο, Επίπεδο Αγγλικών και διαθεσιμότητα για το Demo μάθημα και μελλοντική πορεία.

Η Εταιρεία μπορεί επίσης να συλλέγει δεδομένα απαραίτητα για τους σκοπούς της διασφάλισης ασφαλών διευκολύνσεων πληρωμής μέσω Paypal, αλλά μόνο όταν ο Πελάτης έχει επιβεβαιώσει ορισμένα μαθήματα και χρονοδιάγραμμα που απαιτούνται. Αυτά τα δεδομένα περιορίζονται στη διεύθυνση email του Paypal. Η διεύθυνση email του Paypal χρησιμοποιείται μόνο από τη διοίκηση της Εταιρείας για τους σκοπούς της τιμολόγησης του Πελάτη και αποθηκεύεται με ασφάλεια σε σκληρό δίσκο και δεν είναι διαθέσιμη σε τρίτους. Δεν συλλέγονται δεδομένα Πελάτη από την Εταιρεία εάν η πληρωμή διευκολύνεται μέσω ενός ασφαλούς διαδικτυακού συστήματος πληρωμών SagePay.

Υποβάλλοντας το email και το όνομά τους στα αποτελέσματα των δοκιμών τοποθέτησης και υποβάλλοντας α Demo Φόρμα κράτησης μαθήματος, οι πελάτες εγγράφονται αυτόματα για ένα ενημερωτικό δελτίο - αλλά μπορούν να εξαιρεθούν ανά πάσα στιγμή. Ωστόσο, τυχόν Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγονται για τους σκοπούς της εγγραφής στο ενημερωτικό μας δελτίο πριν από τις 25 Μαΐου 2018 δεν θα χρησιμοποιηθούν εκτός εάν ο πελάτης έχει επιλέξει τη συμμετοχή.

Δεν συλλέγονται πληροφορίες από έναν Πελάτη που η Εταιρεία μπορεί να αναγνωρίσει ως «ευάλωτο άτομο» χωρίς να αξιολογηθεί ποιο μπορεί να είναι το επίπεδο κατανόησής του. Εάν η Εταιρεία αναγνωρίσει ότι ο Πελάτης μπορεί να είναι «ευάλωτο άτομο», η Εταιρεία θα λάβει μέτρα για να διασφαλίσει ότι υπάρχει κατανόηση του σκοπού συλλογής συγκεκριμένων Προσωπικών Δεδομένων και ότι δεν κοινοποιούνται περιττές πληροφορίες.

Καμία πληροφορία  συλλέγονται απευθείας από οποιοδήποτε άτομο κάτω των 18 ετών και όλα τα δεδομένα που συλλέγονται σχετικά με ένα τέτοιο άτομο θα γίνονται με τη συγκατάθεση γονέα/κηδεμόνα. Στοιχεία που αφορούν την  Το άτομο και οι γονείς του/της αποθηκεύονται στη συνέχεια με ασφάλεια στο προφίλ χρήστη του Πελάτη στον ασφαλή διακομιστή της διαδικτυακής πλατφόρμας, στους σκληρούς δίσκους της Εταιρείας και σε έναν ασφαλή διακομιστή email.

Τα δεδομένα σχετικά με τους δασκάλους και τους διευθυντές της Εταιρείας συλλέγονται για σκοπούς πρόσληψης και .περιλαμβάνουν τα βιογραφικά των υποψηφίων, το όνομά τους, τα στοιχεία επικοινωνίας τους, τα προσόντα, την εργασιακή εμπειρία και τις δεξιότητες που σχετίζονται με την εργασία. Μετά την πρόσληψη, τα μόνα άλλα Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγονται από τους επιτυχόντες είναι τα τραπεζικά τους στοιχεία τα οποία χρησιμοποιούνται για την πληρωμή των εκπαιδευτικών για τα μαθήματα που έχουν παραδώσει. Αυτά τα δεδομένα μπορούν να αποθηκευτούν στους σκληρούς δίσκους της Εταιρείας και σε έναν ασφαλή διακομιστή email.

Η Εταιρεία θα παρακολουθεί και θα καταγράφει βίντεο/ηχητικά τα μαθήματα για σκοπούς εκπαίδευσης και παρακολούθησης. Εάν οι Πελάτες δεν επιθυμούν να πραγματοποιηθεί ηχογράφηση, θα πρέπει να ενημερώσουν αμέσως την Εταιρεία στέλνοντας email στη διεύθυνση [προστασία μέσω email]

Η Εταιρεία δεν εμπλέκεται σε διαφημίσεις τρίτων.

 

Πώς η Εταιρεία διατηρεί τις πληροφορίες ασφαλείς

Η Εταιρεία δεσμεύεται να διασφαλίζει ότι οι πληροφορίες των Πελατών είναι ασφαλείς. Προκειμένου να αποτραπεί η μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή αποκάλυψη, η Εταιρεία έχει θέσει σε εφαρμογή κατάλληλες φυσικές, ηλεκτρονικές και διαχειριστικές διαδικασίες για την προστασία και την ασφάλεια των πληροφοριών που συλλέγει η Εταιρεία στο διαδίκτυο.

 

Όπου η Εταιρεία διατηρεί τις πληροφορίες

Η φόρμα κράτησης που περιέχει τα προσωπικά δεδομένα του Πελάτη λαμβάνεται ηλεκτρονικά απευθείας σε έναν ασφαλή διακομιστή email και αποθηκεύεται στον ασφαλή σκληρό δίσκο της Εταιρείας.

Τα Προσωπικά Δεδομένα του Πελάτη κοινοποιούνται μεταξύ της Εταιρείας και των δασκάλων της Εταιρείας και της ομάδας διαχείρισης μέσω μιας ασφαλούς υπηρεσίας email και όλο το προσωπικό έχει επαρκή εκπαίδευση και γνώση των διαδικασιών προκειμένου να διατηρηθούν τα Προσωπικά Δεδομένα ασφαλή.

Καμία από τις πληροφορίες σχετικά με τα Προσωπικά Δεδομένα δεν κοινοποιείται σε τρίτους, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση του Πελάτη.

Τα προσωπικά δεδομένα πελατών, όπως το πλήρες όνομα, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η τοποθεσία, η διαθεσιμότητα, το επίπεδο αγγλικών, οι αναφορές προόδου, οι αναφορές μαθημάτων και τα αποτελέσματα των εξετάσεων τοποθέτησης μπορούν να είναι  αποθηκευμένο στο προφίλ χρήστη των πελατών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα  ασφαλούς διακομιστή, σε σκληρούς δίσκους της Εταιρείας και σε ασφαλή διακομιστή email.

Τα δεδομένα σχετικά με τους δασκάλους και τους διευθυντές της Εταιρείας αποθηκεύονται με ασφάλεια  στο προφίλ χρήστη τους στον ασφαλή διακομιστή της διαδικτυακής πλατφόρμας, στους σκληρούς δίσκους και στον ασφαλή διακομιστή email της Εταιρείας.

 

Για πόσο καιρό η Εταιρεία διατηρεί τις πληροφορίες

Η Εταιρεία είναι  απαιτείται σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία του Ηνωμένου Βασιλείου να διατηρεί τα βασικά Προσωπικά Δεδομένα του Πελάτη (όνομα πελάτη, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και στοιχεία σχετικά με το αγγλικό επίπεδο και εξέλιξη) καθώς και πληροφορίες σχετικά με τους δασκάλους (όνομα, διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμό τηλεφώνου, προηγούμενο ιστορικό απασχόλησης και εκπαίδευση) για τουλάχιστον 6 χρόνια, μετά την οποία θα καταστραφούν. Τα στοιχεία πελάτη που χρησιμοποιεί η Εταιρεία μετά τις 25 Μαΐου 2018 για σκοπούς μάρκετινγκ θα διατηρηθούν έως ότου ο Πελάτης μας ειδοποιήσει ότι δεν επιθυμεί πλέον να λαμβάνει αυτές τις πληροφορίες και να εξαιρεθεί από τη λήψη ενημερωτικών δελτίων ή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [προστασία μέσω email]

 

Τι  η Εταιρεία θα ήθελε επίσης να κάνει με τις πληροφορίες

Η Εταιρεία απαιτεί τα προσωπικά στοιχεία των Πελατών για να κατανοήσει τις ανάγκες του Πελάτη και να παρέχει καλύτερη εξυπηρέτηση στους Πελάτες, και ειδικότερα για τους ακόλουθους λόγους:

  • τήρηση εσωτερικών αρχείων
  • Η Εταιρεία μπορεί να χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες για να βελτιώσει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της
  • Η Εταιρεία μπορεί να στέλνει περιοδικά διαφημιστικά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με νέα προϊόντα, ειδικές προσφορές ή άλλες πληροφορίες που η Εταιρεία πιστεύει ότι οι πελάτες μπορεί να βρουν ενδιαφέρουσες χρησιμοποιώντας τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχουν δώσει οι Πελάτες
  • Κατά καιρούς, η Εταιρεία μπορεί επίσης να χρησιμοποιεί τα στοιχεία των πελατών για να επικοινωνήσει μαζί τους για σκοπούς έρευνας αγοράς. Η Εταιρεία μπορεί να επικοινωνήσει μαζί τους μόνο μέσω email
  • Η Εταιρεία μπορεί να χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες για να προσαρμόσει τον ιστότοπο σύμφωνα με τα συμφέροντα των πελατών

Εάν ο Πελάτης δεν είναι ικανοποιημένος με τη χρήση των πληροφοριών των πελατών για οποιοδήποτε από τα παραπάνω, θα πρέπει να επικοινωνήσει με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων μας at [προστασία μέσω email]

 

Πώς η Εταιρεία χρησιμοποιεί τα cookies:

Ένα cookie είναι ένα μικρό αρχείο που ζητά άδεια να τοποθετηθεί στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή του Πελάτη. Μόλις συμφωνήσει ένας Πελάτης, το αρχείο προστίθεται και το cookie βοηθά στην ανάλυση της επισκεψιμότητας του ιστότοπου ή ενημερώνει τους Πελάτες όταν επισκέπτονται έναν συγκεκριμένο ιστότοπο. Τα cookies επιτρέπουν στις εφαρμογές της Εταιρείας να ανταποκρίνονται σε έναν Πελάτη ως άτομο. Η εφαρμογή της Εταιρείας μπορεί να προσαρμόσει τις λειτουργίες της στις ανάγκες, τις προτιμήσεις και τις αντιπάθειες του Πελάτη, συλλέγοντας και απομνημονεύοντας πληροφορίες σχετικά με τις προτιμήσεις των πελατών.

Η Εταιρεία χρησιμοποιεί cookies καταγραφής κυκλοφορίας για να προσδιορίσει ποιες σελίδες χρησιμοποιούνται. Αυτό βοηθά στην ανάλυση δεδομένων σχετικά με την επισκεψιμότητα της σελίδας της Εταιρείας και στη βελτίωση του ιστότοπου της Εταιρείας, προκειμένου να προσαρμόζεται στις ανάγκες των πελατών. Η Εταιρεία χρησιμοποιεί αυτές τις πληροφορίες μόνο για λόγους στατιστικής ανάλυσης και στη συνέχεια τα δεδομένα αφαιρούνται από το σύστημα.

Συνολικά, τα cookies βοηθούν την Εταιρεία να παρέχει στους Πελάτες έναν καλύτερο ιστότοπο, παρακολουθώντας ποιες σελίδες θεωρούν χρήσιμες οι Πελάτες. Ένα cookie σε καμία περίπτωση δεν παρέχει στην Εταιρεία πρόσβαση στον υπολογιστή των Πελατών ή σε οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με αυτούς, εκτός από τα δεδομένα που επιλέγουν να μοιραστούν.

Οι πελάτες μπορούν να επιλέξουν να αποδεχτούν ή να απορρίψουν τα cookies. Τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης ιστοτόπων δέχονται αυτόματα cookies, αλλά οι Πελάτες μπορούν συνήθως να τροποποιήσουν τη ρύθμιση του προγράμματος περιήγησής τους για να απορρίψουν τα cookies, εάν το επιθυμούν. Αυτό μπορεί να τους εμποδίσει να εκμεταλλευτούν πλήρως τον ιστότοπο.

Η Εταιρεία χρησιμοποιεί το Google Analytics για να αναλύσει τη χρήση του ιστότοπού μας. Το Google Analytics δημιουργεί στατιστικές και άλλες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του ιστότοπου μέσω cookies, τα οποία αποθηκεύονται στους υπολογιστές των χρηστών. Οι πληροφορίες που δημιουργούνται σχετικά με τον ιστότοπό μας χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία αναφορών σχετικά με τη χρήση του ιστότοπου. Η Google θα αποθηκεύσει αυτές τις πληροφορίες. Η Πολιτική Απορρήτου της Google είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση https://www.google.com/privacypolicy.html

 

Σύνδεσμοι σε άλλους ιστότοπους

Ο ιστότοπος της Εταιρείας μπορεί να περιέχει συνδέσμους που επιτρέπουν στους Πελάτες να επισκέπτονται εύκολα άλλους ιστότοπους ενδιαφέροντος. Ωστόσο, από τη στιγμή που ένας Πελάτης χρησιμοποιήσει αυτούς τους συνδέσμους για να αποχωρήσει από τον ιστότοπο της Εταιρείας, θα πρέπει να σημειώσει ότι η Εταιρεία δεν έχει κανέναν έλεγχο σε αυτόν τον άλλο ιστότοπο. Ως εκ τούτου, η Εταιρεία δεν μπορεί να είναι υπεύθυνη για την προστασία και το απόρρητο οποιωνδήποτε πληροφοριών παρέχουν οι Πελάτες κατά την επίσκεψή τους σε τέτοιους ιστότοπους και τέτοιοι ιστότοποι δεν διέπονται από την παρούσα δήλωση απορρήτου. Οι πελάτες θα πρέπει να είναι προσεκτικοί και να εξετάσουν τη δήλωση απορρήτου που ισχύει για τον εν λόγω ιστότοπο.

 

Έλεγχος προσωπικών στοιχείων του πελάτη

Οι πελάτες μπορούν να επιλέξουν να περιορίσουν τη συλλογή ή τη χρήση των προσωπικών τους στοιχείων με τον ακόλουθο τρόπο:

Εάν έχουν προηγουμένως συμφωνήσει ότι η Εταιρεία χρησιμοποιεί τα προσωπικά τους στοιχεία για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ, ενδέχεται να αλλάξουν γνώμη ανά πάσα στιγμή στέλνοντας email στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων μας [προστασία μέσω email]

Η Εταιρεία δεν θα πουλήσει, διανείμει ή εκμισθώσει τα προσωπικά στοιχεία των Πελατών σε τρίτους εκτός εάν έχει γραπτή άδεια των Πελατών ή απαιτείται από το νόμο να το πράξει.

 

Δικαιώματα του πελάτη

Εάν σε οποιοδήποτε σημείο ο Πελάτης πιστεύει ότι οι πληροφορίες που επεξεργάζεται η Εταιρεία σχετικά με τον Πελάτη είναι εσφαλμένες, ο Πελάτης  μπορεί να ζητήσει να δει αυτές τις πληροφορίες και ακόμη και να τις διορθώσει ή να τις διαγράψει επικοινωνώντας με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων μας [προστασία μέσω email].

Εάν ο Πελάτης επιθυμεί να υποβάλει παράπονο σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η Εταιρεία χειρίστηκε τα Προσωπικά Δεδομένα του Πελάτη, ο Πελάτης μπορεί να επικοινωνήσει με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων μας που θα ερευνήσει το θέμα.

Εάν ο Πελάτης δεν είναι ικανοποιημένος με την απάντησή μας ή πιστεύει ότι η Εταιρεία επεξεργάζεται τα Προσωπικά Δεδομένα του Πελάτη όχι σύμφωνα με τη νομοθεσία, ο Πελάτης μπορεί να παραπονεθεί στο Γραφείο του Επιτρόπου Πληροφοριών (ICO).

 

Τι συμβαίνει όταν ο Πελάτης συμφωνεί με τους Όρους και τις Προϋποθέσεις της Εταιρείας

Συμφωνώντας με τους Όρους και τις Προϋποθέσεις της Εταιρείας, οι Πελάτες δίνουν τη συγκατάθεσή τους για επικοινωνία μέσω email ή τηλεφώνου σχετικά με τις υπηρεσίες στις οποίες έχουν εγγραφεί, καθώς και άλλα προϊόντα που η Εταιρεία πιστεύει ότι μπορεί να ενδιαφέρουν τον Πελάτη.

Οι πελάτες μπορούν πάντα να εξαιρεθούν και να ζητήσουν να αφαιρεθούν τα στοιχεία επικοινωνίας τους από τη βάση δεδομένων της Εταιρείας, γράφοντας στο [προστασία μέσω email]

 

Αλλαγές στην παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Η Εταιρεία έχει τη διακριτική ευχέρεια να ενημερώνει την παρούσα Πολιτική Απορρήτου ανά πάσα στιγμή. Η Εταιρεία ενθαρρύνει τους Πελάτες να ελέγχουν συχνά την Πολιτική Απορρήτου για τυχόν αλλαγές, ώστε να ενημερώνονται σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η Εταιρεία συμβάλλει στην προστασία των προσωπικών πληροφοριών που συλλέγουν. Ο Πελάτης αναγνωρίζει και συμφωνεί ότι είναι ευθύνη του Πελάτη να εξετάζει περιοδικά την παρούσα Πολιτική Απορρήτου και να ενημερώνεται για τροποποιήσεις.

Η Δήλωσή μας

Αυτή η πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας περιγράφει την πεποίθηση και τη δέσμευσή μας να διασφαλίσουμε ότι η συνεχής βελτίωση της ποιότητας αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του οργανισμού μας:

 

– Θα στοχεύσουμε στη συνεχή βελτίωση της ποιότητας όλων των πτυχών της εργασίας μας ως μέρος της αποφασιστικότητάς μας να βοηθήσουμε τους μαθητές να επιτύχουν τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα

– Σκοπός της Πολιτικής Διασφάλισης Ποιότητας είναι να εξασφαλίσει μια τέτοια συνεχή βελτίωση μέσω μιας διαδικασίας αυτοαξιολόγησης και σχεδιασμού δράσης

– Η Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας και οι σχετικές διαδικασίες θα περιλαμβάνουν όλους τους εργαζόμενους και τους συνεργάτες. Η διαχείριση της διαδικασίας θα γίνει μέσω της υπάρχουσας οργανωτικής δομής. Οι διευθυντές θα ξεκινήσουν διαδικασίες, θα συγκεντρώνουν και θα συμφωνούν σε εκθέσεις αυτοαξιολόγησης και σχέδια δράσης

– Οι διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας θα βασίζονται σε μια διαδικασία τακτικής αυτοαξιολόγησης, εκτός από την ανατροφοδότηση των εκπαιδευτικών και των πελατών

– Όπου ενδείκνυται, οι διαδικασίες θα προωθήσουν τον προσδιορισμό προτύπων ποιότητας και δεικτών απόδοσης βάσει των οποίων η απόδοση μπορεί να μετρηθεί, να αξιολογηθεί και να βελτιωθεί, για παράδειγμα OFSTED

 

Ευθύνη για την Υλοποίηση

– Όλο το προσωπικό (διευθυντές, δάσκαλοι) είναι υπεύθυνο για την εφαρμογή της Πολιτικής Διασφάλισης Ποιότητας

– Είναι ευθύνη του εκτελεστικού διευθυντή να διασφαλίζει ότι υπάρχει ετήσια αναθεώρηση της πολιτικής

– Είναι ευθύνη όλων να συμμετάσχουν θετικά σε αυτήν την αναθεώρηση και να διασφαλίσουν την εφαρμογή

 

Εστίαση στη Διασφάλιση Ποιότητας

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

– Να ενθαρρύνει τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας όλων των προγραμμάτων διδασκαλίας και μάθησης, καθιστώντας έτσι τη μάθηση ευχάριστη δραστηριότητα και μέσω αυτού, αυξάνοντας τη διατήρηση των μαθητών και την επίτευξη των ατομικών μαθησιακών στόχων

– Διασφάλιση αυστηρών, τυποποιημένων και συνεπών διαδικασιών αξιολόγησης

-Να παρακολουθεί και να αξιολογεί τη διαδικασία παροχής συμβουλών, διδασκαλίας και παρακολούθησης της προόδου των μαθητών καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου τους

– Για να διασφαλιστεί ότι το υλικό μαθημάτων, συμπεριλαμβανομένων των επιδιωκόμενων μαθησιακών αποτελεσμάτων, αναθεωρείται τακτικά, ενημερώνεται και βελτιώνεται χρησιμοποιώντας σχόλια από μαθητές και καθηγητές, όπως χρειάζεται, καθώς και ότι προέρχεται από επαγγελματίες και αξιόπιστους εκδότες EFL

 

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

– Για να βεβαιωθείτε ότι όλοι οι δάσκαλοι έχουν εκπαιδευτεί στην Αγγλική γλώσσα και να βεβαιωθείτε ότι είναι Βρετανοί φυσικοί ομιλητές

– Να παρακολουθεί και να αξιολογεί τις επιδόσεις και τις αναπτυξιακές ανάγκες των εκπαιδευτικών μέσω τακτικών εσωτερικών παρατηρήσεων

– Να παρακολουθεί και να αξιολογεί την αποτελεσματικότητα της εκπαίδευσης και ανάπτυξης σε σχέση με τις απαιτήσεις των μαθητών και τους στρατηγικούς στόχους του Σχολείου

 

ΜΑΘΗΤΕΣ

– Όλοι οι εκπαιδευόμενοι στο Induction θα ενημερωθούν για τα πρότυπα ποιότητας 

– Όλα τα σχόλια των μαθητών θα αναλυθούν και θα εφαρμοστούν

– Όλα τα αρχεία των μαθητών θα αξιολογούνται συνεχώς και αυστηρά ως προς την ποιότητα

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

– Η διαδικασία του ποιοτικού ελέγχου απαιτεί από όλο το προσωπικό να συναντιέται σε τακτική βάση για να επανεξετάζει την εργασία του, να θέτει πρότυπα και να παρακολουθεί τις αντιλήψεις και τα επιτεύγματα των μαθητών.

– Ο ποιοτικός έλεγχος θα διενεργείται βάσει συμφωνημένων κριτηρίων που θα ενσωματώνουν δείκτες απόδοσης

– Η ανασκόπηση θα υποστηρίζεται από ανάλυση των απόψεων και της αντίληψης των εκπαιδευομένων, των δασκάλων και των εταίρων, η οποία θα συγκεντρώνεται μέσω ερωτηματολογίων και των συναντήσεων ανασκόπησης

 

Το αποτέλεσμα αυτών των διαδικασιών θα παρέχει πληροφορίες:

  • Για ενημέρωση της διαδικασίας αυτοαξιολόγησης και αναπτυξιακού σχεδιασμού του The Online English Language School
  • Στο σχέδιο δράσης για βελτίωση
  • Να επισημάνουμε ζητήματα που χρήζουν εξέτασης

 

Τα σχόλια σχετικά με τις ενέργειες που προκύπτουν από αυτήν τη διαδικασία ποιοτικού ελέγχου θα κοινοποιούνται σε όλο το προσωπικό μέσω τακτικών συναντήσεων ομάδας ή/και μεμονωμένων.